• slide bg
  Splošni pogoji poslovanje pri posredovanju v prometu z nepremičninami

UVODNO

Za vsa pravna razmerja med naročiteljem in posrednikom se uporabljajo določila Zakona o nepremičninskem posredovanju, Obligacijskega zakonika in druga splošna pravila obligacijskega prava.

1.  člen

POMEN IZRAZOV

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vsa posredovanja z nepremičninami, ki jih opravi posrednik za naročitelja. Izraz „posrednik“ pomeni nepremičninsko agencijo TLORIS« Miro Torič, s.p., izraz „naročitelj“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki s posrednikom sklene pogodbo o posredovanju.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o posredovanju. V kolikor so določila v pogodbi o posredovanju v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja, veljajo splošni pogoji, razen v kolikor zakon dopušča drugačen dogovor.

Izraz „pogodba o posredovanju“ pomeni pogodbo, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino. Naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati dogovorjeno provizijo, če bo pravni posel sklenjen.

2.  člen

POSREDNIKOVE STORITVE

S plačilom provizije posredniku so kriti  naslednji stroški naročitelja: vsa dejanja pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine, pogajanja in priprave za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine;
 • seznanitev z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev stranke z višino davčnih obveznosti in s cenami notarskih storitev;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;ž
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje strank z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • telefonsko, elektronsko in drugo komuniciranje s strankami;
 • dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

V primeru opustitve posameznih nalog, opravil in postopkov, o čemer se posrednik in naročitelj posebej dogovorita se provizija lahko zniža, sorazmerno opuščenim nalogam, opravilom in postopkom.

3.  člen

OBVEZNOSTI NAROČITELJA

 • Naročitelj mora posrednika obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja;
 • kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti posrednika in mu posredovati vse podatke, da posrednik lahko preveri, ali je naročitelj ravnal v skladu s posredniško pogodbo. V kolikor naročitelj tega ne stori, naročitelj pooblašča posrednika, da pridobi podatke o sklenjenem poslu pri davčnem ali drugem pristojnem organu;
 • da odgovarja za točnost, popolnost in resničnost podatkov;
 • naročitelj mora posredniku predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo in vse potrebne podatke o nepremičnini.

4.  člen

OBVEZNOSTI POSREDNIKA

 • Da bo storitve opravil v skladu s splošnimi pogoji in pogodbo o posredovanju in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
 • da bo jasno in razumljivo opozoril na morebitne pravne napake oziroma sporno lastništvo nepremičnine ter naročitelja obveščal o vseh okoliščinah, ki so pomembne zanj;
 • da bo spoštoval zahtevo naročitelja o morebitni zahtevi po tajnosti poslovnih in anonimnost osebnih podatkov, do sklenitve pravnega posla.

5.  člen

PROVIZIJA IN STROŠKI

V kolikor naročitelj sklene pravni posel z osebo, s katero jo je v stik spravil posrednik, ima posrednik pravico do provizije:

 • najvišja dovoljena provizija za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino največ 4% pogodbene vrednosti, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR;
 • pri posredovanju pri menjavi nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini največ 4 % pogodbene vrednosti;
 • pri posredovanju pri najemu stanovanja ima posrednik pravico do provizije v višini največ dveh mesečnih najemnin;
 • pri posredovanju pri najemu poslovnega prostora ima posrednik pravico do provizije v višini največ dveh mesečnih najemnin;
 • v kolikor je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe (v nadaljnjem besedilu: pogodba) za določeno nepremičnino

pravico do plačila provizije za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo mora v takem primeru temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s posredniško pogodbo dogovorjene provizije. V primeru, da je ta tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s posredniško pogodbo dogovorjeno provizijo v celoti.

6.  člen

STORITVE, KI SO PREDMET POSEBNEGA PLAČILA

Naročitelj se lahko v pogodbi o posredovanju dogovori z posrednikom za opravljanje dodatnih storitev, ki niso predmet drugega člena teh splošnih pogojev in jih posrednik posebej zaračuna skladno s svojim cenikom, med drugim

 • izdelava cenitve nepremičnine;
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice in drugih pravic v Zemljiško knjigo, v kolikor je nepremičnina že vpisana v Zemljiško knjigo;
 • ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina ni vpisana v Zemljiško knjigo oziroma naročitelj še ni vpisan kot lastnik ali imetnik kakšne druge stvarne pravice;
 • sestava pogodbe, ki se posreduje notarju za potrebo sestave pogodbe v obliki notarskega zapisa;
 • druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj posebej in izrecno dogovorita.

Za ceno storitev, ki niso določene v ceniku, se stranki dogovorita posebej.

Cenik je del teh splošnih pogojev in ne zajema 22% DDV!

7.  člen

NEPRISTRANSKOST POSREDNIKA

Naročitelj se strinja s tem, da posrednik posreduje tudi za drugo stranko. Posrednik bo pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbel za zaščito interesov tako naročitelja, kot tudi tretje osebe, s katero je naročitela spravil v stik.

8.  člen

SODELOVANJE Z DRUGO AGENCIJO

Posrednik lahko pri iskanju stranke za sklenitev pravnega posla sodeluje z drugimi nepremičninskimi agencijami in nekatere storitve posredovanja prenese na drugo nepremičninsko agencijo, vendar le, če je tako dogovorjeno z naročiteljem. Naročitelj ostane v pogodbenem razmerju le s posrednikom, posrednik pa mora naročniku izročiti seznam nepremičninskih agencij, na katere je prenesel naročilo.

9.  člen

VAROVANJE ZAUPNOSTI INFORMACIJ IN POGODBENA KAZEN

Kakršnekoli informacije v zvezi z nepremičninami in posrednikovimi prizadevanji za njihovo prodajo, ki jih naročitelj  izve pri posredniku, so poslovna skrivnost. V kolikor naročitelj uporabi omenjene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, je dolžan posredniku plačati provizijo, kot če bi bil pravni posel, glede katerega posreduje posrednik, sklenjen.

V kolikor naročitelj brez vednosti posrednika sam, ali nekdo od njegovih ožjih družinskih članov v času trajanja posredniške pogodbe ali v šestih mesecih po poteku njene veljavnosti, sklene pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je seznanil posrednik, mora posredniku plačati, s posredniško pogodbo določeno provizijo.

Posrednik ima pravico do plačila provizije tudi, v kolikor pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.

Posrednik in naročitelj se lahko dogovorita, da ima posrednik   

 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • hranjenje originalnih dokumentov do realizacije pravnega posla.
 • priprave predpogodbe, prodajne pogodbe in najemne pogodbe
 • prepis priključkov (elektro, vodovod, upravitelj..)
 • izpolnitev vseh obrazcev na DURS-u
 • pridobitev drugih dokumentov pri ustanovah, ki so potrebni za izpeljavo posla (UE, ZK..)

V kolikor posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije.

10.  člen

TRAJANJE POSREDNIŠKE POGODBE IN ODPOVED POGODBE

Stranki pogodbo o posredovanju skleneta za določen čas devetih mesecev. Po poteku njene veljavnosti, lahko stranki skleneta novo pogodbo.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. V kolikor stranka odpove pogodbo v nasprotju z dobro vero in poštenjem, je nasprotni stranki dolžna povrniti škodo.

Škodo na strani posrednika predstavlja plačilo za opravljene storitve in povrnitev stroškov. Če naročitelj brez utemeljenega razloga noče skleniti pravnega posla (pogodbe) s tretjo osebo pod pogoji, ki jih je sam določil, je dolžan posredniku plačati pogodbeno kazen v višini ene provizije.

11. člen

POSREDNIKOVA ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Posrednik je zavarovan za odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju zaradi kršitve pogodbe o posredovanju in drugih napak pri svojem delu in sicer pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica v znesku 150.000,00  za posamezen posel oziroma 351.000,00 EUR za vse posle v enem letu (številka zavarovalne police: 10012470776).

Posrednik ne odgovarja za škodo, če je pri svojem delu ravnal s potrebno skrbnostjo.

12.  člen

PRISTOJNOST SODIŠČA

Stranki bosta morebitne spore skušala rešiti po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, je za spore pristojno sodišče  po legi nepremičnine.

CENIK

V ceniku provizije storitev ni zajet 22% DDV!

Vse storitve posredovanja so vštete v provizijo, razen:

 • Notarskih
 • Pravnih
 • Ostalih storitev, ki niso vezane s posredovanjem (Davčna uprava, Upravna enota, Sodišče itd.)
 • Za vse opravljane storitve, agencija se obvezuje izstaviti račun, za posebne primere, se lahko plača z gotovino, v tem primeru se agencija obvezuje izdati račun, ali potrdilo o prijeti gotovini, v nasprotnem delovanju, se šteje, da plačilo ni bilo izvedeno.
 • Nepremičninska agencija Tloris, Miro Torič , s.p., ne razpolaga s cenikom, saj ne opravlja nobenih storitev, ki bi jih stranki zaračunala posebej. Stranke ostale storitve (notarske, geodetske..), naročijo neposredno pri izvajalcu, ki ga lahko agencija .priporoči.

 

V Ljubljani dne 03.02.2014.

Sestavil:
Ivo Tratnik, univ.dipl.prav.